ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА – Обавезно извештавање Министарства финансија до 31.03.2023.године

VIZIJA SOLUTION DOO Novi Sad

НА ТЕМУ

Успостављање и одржавање система финансијског управљања и контроле код корисника јавних средства
И ОБАВЕЗНО ИЗВЕШТАВАЊЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ

организује:

 Vizija Solution doo  je организација која се бави имплементацијом  система финансијског управљања и контроле и обуком кадрова јавног сектора.
Акредитована је од стране Националне академије за јавну управу за спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи и уписана је у евиденцију спроводилаца програма и овим путем Вас позива да се пријавите на семинар који ће Вам омогућити да:
  • стекнете теоретска знања на тему интерних контрола и  финансијског управљања и контроле;
  • да се упознате са практичном применом стечених знања у својој организацији;
  • као и са потребом и начином одржавања имплементираног система у Вашој организацији;
  • упознате са обавезом и начином извештавања Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.

Финансијско упраљање и контрола је законска обавеза свих корисника јавних средстава  у складу са чланом 81. Закона о буџетском систему, а све у циљу затварања 32. Поглавља за приступ ЕУ.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а одговоран је руководилац корисника јавних средстава, који до 31. Марта текуће године, за претходну годину, на прописан начин извештава министра о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле.
Семинар је намењен свим корисницима јавних средстава, и то:

  • Руководиоцима корисника јавних средстава;
  • Актуелним и будућим руководиоцима финансијског управљања и контроле;
  • Интерним ревизорима;
  • Активним или будућим члановима радне групе за имплементацију финансијског управљања и контроле,
  • Запосленима код КЈС.
ПРЕДАВАЧИ:
Предавачи поседују искуства стечена како  радом у јавном сектору  и учествовањем у имплементацији на преко 100 пројеката успостављања система финансијског управљања И контроле код различитих врста корисника јавних средстава.

Драгана Михаљица, самостални саветник за финансијско управљање и контролу, има вишегодишње искуство, како на успостављању система финансијског управљања и контроле код различитих корисника јавних средстава, тако и у одржаним бројним семинарима, вебинарима и обукама на предметну тему.

Мила Велицки, директор Визија Солутион доо Нови Сад и саветник за ФУК, поседује вишегодишње искуство стечено радом у јавном сектору, у области јавних финансија, низ обука на тему финансијског управљања и контроле,  а такође је и  акредитован предавач Националне академије за јавну управу за  јавне финансија-област РЕВИЗИЈА, тема: финансијско управаљање и контрола.
Саветнице Визије учествовале су као предавачи на симпозијуму за директоре основих и средњих школа одржаном у марту  2022. године и њихово предавање оцењено је највишим оценама од стране учесника симпозијуму.

Циљ семинара  управо и јесте да се полазницима осим теорије, са којом ће  свакако бити упознати, приближи практична примена стечених знања која ће им се презентовати на примерима из праксе, од стране предавача који су учествовали у изради документације за финансијско управљање и контролу код бројних корисника јавних средстава и имају богато практично искуство.

АГЕНДА:

10:00-10:15 Регистрација учесника;
10:15-10:30 Почетак вебинара/семинара;
Увод у Интерну финансијску контролу- појам , прописи, значај;
10:30-11:30 Успостављање адекватног система финансијског управљања и контроле
Кораци у успостављању система
Примери попуњавања образаца;
Примери дефинисања пословних процеса и  циљева;
11:30-11:50 Пауза;
11:50-12:10 Управљање ризицима;
12:10-12:40 Обавеза и начин подношења извештаја Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија до 31.03.2023. године за 2022. годину;
12:30-13:40 Одржавање успостављеног система:
-на који начин се успостављени систем ажурира;
-новине које је потребно имплементирати у већ успостављени систем;
13:40-14:30 Питања и одговори.

 

Учесници ће добити потврду да су слушали обуку (семинар или вебинар) од стране акредитованих предавача.
Свој долазак можете потврдити слањем испуњеног обрасца за пријаву
на e mail: info@vizijasolution.com

Пријаве можете пронаћи на слећим линковима: