FUK

Interna finansijska kontrola

u javnom sektoru

u Republici Srbiji je definisana Zakonom o budžetskom sistemu, kao sveobuhvatni sistem mera za upravljanje i kontrolu javnih prihoda, rashoda, imovine i obaveza, koji uspostavlja Vlada, kroz organizacije javnog sektora, sa ciljem da su upravljanje i kontrola javnih sredstava, uključujući i strane fondove, u skladu sa propisima, budžetom, i principima dobrog finansijskog upravljanja, odnosno efikasnosti, efektivnosti, ekonomičnosti i otvorenosti.

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru obuhvata:

01

finansijsko upravljanje i kontrolu kod korisnika javnih sredstava;

02

internu reviziju kod korisnika javnih sredstava;

03

harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, koju obavlja Ministarstvo finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju.

Finansijsko upravljanje i kontrola

je sistem politika, procedura i aktivnosti, koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojim se upravljajući rizicima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način. Ukoliko želite da se upoznate sa pojmom implementacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, zakonskom obavezom i načinom na koji Vam mi u tome možemo pomoći možete nas kontaktirati

Kako uspostaviti sistem FUK?

Proces uspostavljanja, održavanja i redovnog ažuriranja se sastoji iz sledećih koraka:

„Vizija bez poduhvata ne znači ništa. Nije dovoljno samo gledati ka vrhu stepenica, potrebno je zakoračiti.”

Vaclav Havel

Korisni linkovi

Centralna jedinica za harmonizaciju:

Dokumentacija:

Izveštavanje:

Naši klijenti