Извештавање ка ЦЈХ

На основу члана 81. став 5. и члана 82. став 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 19. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 89/2019) и члана 32. ст. 1 и 4. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013.) прописано је да су руководиоци корисника јавних средстава обавезни да до 31. марта 2022. године известе министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије (ИР) за 2021. годину, на обрасцима које припрема и објављује на својој интернет страници Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ).

Извештавање се врши попуњавањем два упитника, од којих се један односи на систем финансијског управљања и контроле, а други на систем интерне ревизије.

У ту сврху Централна јединица за хармонизацију је припремила нове обрасце упитника за извештавање за 2021. годину и  апликацију за њихово електронско попуњавање и достављање,  којој можете приступити преко линка https://ifkj.mfin.gov.rs

На том линку можете преузети Корисничко упутство за апликацију које детаљно описује кораке у процесу приступања апликацији и самом извештавању, као и обрасце извештаја за ФУК и интерну ревизију ради упознавања и лакшег прикупљања информација потребних за подношење извештаја.

Уколико Вам је потребна помоћ око подношења извештаја наш тим стоји Вам на располагању.