Javne nabavke

Vizija Solution je akreditovana  od strane Nacionalne akademije za javnu upravu za sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, između ostalog i za oblast javne nabavke i upisana je u evidenciju sprovodilaca programa, broj rešenja o akreditaciji: 151-00-582/2022-03 od 31.10.2022.

Stoga vas obaveštavamo da pružamo nove usluge vezane za oblast javnih nabavki i to:

  • pomoć naručiocima u sprovođenju postupaka javnih nabavki, privatno-javnog partnerstva i koncesije i tumačenju propisa o javnim nabavkama;
  • priprema Internog akta;
  • priprema Plana javnih nabavki;
  • istraživanje tržišta;
  • pripremu konkursne dokumentacije i sprovođenje postupka;
  • učestvovanje u radu komisije kod Naručioca;
  • pomoć prilikom stručne ocene ponuda;
  • konsultacije i pravna pomoć u svim fazama postupka javne nabavke;
  • konsultacije i obuke za naručioce i ponuđače;
  • pisanje zahteva za zaštitu prava.

Ove usluge pružamo u saradnji sa PEX procurement experts koji čine eksperti sa preko 15 godina iskustva u oblasti javnih nabavki u institucijama (Kancelarija za javne nabavke I Republička komisija za zaštitu prava),  i pružaju usluge u oblasti javnih nabavki, privatno javnog partnerstva, koncesije.

 

Za više informacija možete nam se obratiti na mejl info@vizijasolution.com ili na broj 066/8331330.

TIM VIZIJA SOLUTION