Vizija Solution doo Novi Sad uspostavila saradnju sa Visokim savetom sudstva na temu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja I kontrole

Visoki savet sudstva je nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Konstituisan je 6. aprila 2009. godine i ima 11 članova.

U okviru svoje nadležnosti Savet ostvaruje saradnju sa Državnim većem tužilaca, državnim i drugim organima i organizacijama, sudskim savetima drugih država i međunarodnim organizacijama.

U sastav Visokog saveta sudstva ulaze predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i osam izbornih članova koje bira Narodna skupština, u skladu sa zakonom.

VISOKI SAVET SUDSTVA:

 • bira sudije za trajno obavljanje sudijske funkcije;
 • odlučuje o prestanku sudijske funkcije;
 • predlaže Narodnoj skupštini kandidate za izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju;
 • predlaže Narodnoj skupštini izbor i razrešenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika suda;
 • predlaže Vrhovnom kasacionom sudu kandidate za sudije Ustavnog suda;
 • imenuje sudije porotnike;
 • odlučuje o premeštaju, upućivanju i prigovoru o udaljenju sudija;
 • odlučuje o nespojivosti vršenja drugih službi i poslova sa sudijskom funkcijom;
 • odlučuje u postupku vrednovanja rada sudija i predsednika suda;
 • određuje sastav, trajanje i prestanak mandata članova disciplinskih organa, imenuje članove disciplinskih organa i uređuje način rada i odlučivanja u disciplinskim organima;
 • odlučuje o pravnim lekovima u disciplinskom postupku;
 • daje saglasnost na program stalne obuke za sudije i zaposlene u sudovima i vrši nadzor nad njegovim sprovođenjem;
 • utvrđuje program početne obuke za sudije;
 • donosi Etički kodeks;
 • određuje broj sudija i sudija porotnika za svaki sud;
 • obavlja poslove pravosudne uprave iz svoje nadležnosti;
 • odlučuje o pitanjima imuniteta sudija i članova Saveta;
 • predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava neophodnih za rad sudova za tekuće rashode i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o prigovorima u postupku izbora za članove Saveta iz reda sudija;
 • obrazuje svoja radna tela i stalne i povremene komisije i vrši izbor njihovih članova;
 • daje mišljenje o izmenama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj sudija, organizaciju i postupanje sudova, kao i drugih sistemskih zakona koje sudovi primenjuju ili su od značaja za obavljanje sudijske funkcije;
 • odlučuje o postojanju uslova za naknadu štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada sudije;
 • podnosi godišnji izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini;
 • obavlja poslova u vezi sa sprovođenjem Nacionalne strategije reforme pravosuđa iz svoje nadležnosti;
 • obaveštava javnost o svom radu;
 • sarađuje sa sudskim savetima drugih država i međunarodnim organizacijama;
 • donosi akte predviđene zakonom;
 •    obavlja i druge poslove određene zakonom.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što su nam pozitivna iskustva stečena radom sa brojnim korisnicima javnih sredstava rezultirala novim i  još izazovnijim projektima.

Zahvaljujemo se Visokom savetu sudstva na ukazanom poverenju, potrudićemo se da opravdamo očekivanja I uspešno realizujemo zajednički cilj, a to je uspostavljen sistem finansijskog upravljanja I kontrole.