Vizija Solution uspostavila saradnju sa Državnim većem tužilaca

Državno veće tužilaca je samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

U okviru svoje nadležnosti Državno veće ostvaruje saradnju sa Visokim savetom sudstva, državnim i drugim organima i organizacijama, tužilačkim savetima drugih država i međunarodnim organizacijama.

Sedište Državnog veća je u Beogradu.

Državno veće ima jedanaest članova.

Članovi Državnog veća su Republički javni tužilac, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i osam izbornih članova koje bira Narodna skupština, u skladu sa ovim zakonom.

Izborne članove čine šest javnih tužilaca ili zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom, od kojih je najmanje jedan sa teritorije autonomnih pokrajina i dva ugledna i istaknuta pravnika sa najmanje 15 godina iskustva u struci, od kojih je jedan advokat, a drugi profesor pravnog fakulteta.

Republički javni tužilac je po položaju predsednik Državnog veća.

Predsednik Državnog veća predstavlja Državno veće, rukovodi njegovim radom i vrši druge poslove u skladu sa zakonom.
– utvrđuje listu kandidata za izbor Republičkog javnog tužioca i javnih tužilaca koju dostavlja Vladi;
– predlaže Narodnoj skupštini kandidate za prvi izbor za zamenika javnog tužioca;
– bira zamenike javnih tužilaca za trajno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca;
– bira zamenike javnih tužilaca koji su na stalnoj funkciji za zamenike javnog tužioca u višem javnom tužilaštvu;
– odlučuje o prestanku funkcije zamenika javnih tužilaca;
– utvrđuje razloge za razrešenje javnog tužioca i zamenika javnog tužioca;
– određuje javno tužilaštvo u kojem će javni tužilac i zamenici javnog tužioca nastaviti da vrše funkciju zamenika javnog tužioca u slučaju ukidanja javnog tužilaštva;
– odlučuje o udaljenju Republičkog javnog tužioca;
– odlučuje po prigovoru na odluku o udaljenju javnog tužioca i zamenika javnog tužioca;
– predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava neophodnih za rad javnih tužilaštava za tekuće rashode i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, u skladu sa zakonom;
– utvrđuje koje su druge funkcije, poslovi ili privatni interesi u suprotnosti sa dostojanstvom i samostalnošću javnog tužilaštva;
– postavlja vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca;
– odlučuje po prigovoru na odluku Republičkog javnog tužioca o tome kada se smatra da nije bilo izbora javnog tužioca i zamenika javnog tužioca;
– daje mišljenje o izmenama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj i postupanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, organizaciju javnog tužilaštva, kao i drugih zakona koje javna tužilaštva primenjuju;
– donosi Etički kodeks;
– vodi lični list za svakog javnog tužioca, zamenika javnog tužioca i zaposlenog u javnom tužilaštvu;
– imenuje i razrešava Disciplinskog tužioca i njegove zamenike i članove Disciplinske komisije i njihove zamenike;
– donosi odluke o pravnim lekovima u disciplinskom postupku;
– donosi Pravilnik o merilima za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca;
– donosi odluku o pravnom leku protiv odluke o vrednovanju rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca;
– odlučuje o prigovorima u postupku izbora za članove Državnog veća iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca;
– obavlja poslove u vezi sa sprovođenjem Nacionalne strategije reforme pravosuđa;
– utvrđuje sadržinu programa obuke za zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju na funkciju i tužilačke pomoćnike u skladu sa zakonom;
– predlaže program obuke za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca koji trajno obavljaju funkciju;
– obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što su nam pozitivna iskustva stečena radom sa brojnim korisnicima javnih sredstava rezultirala novim i  još izazovnijim projektima.

Zahvaljujemo se Državnom veću tužilaca na ukazanom poverenju, potrudićemo se da opravdamo očekivanja I uspešno realizujemo zajednički cilj, a to je uspostavljen sistem finansijskog upravljanja I kontrole.